شاهنامه خوانی

در این قسمت از شاهنامه خوانی مدرسه فرهنگ (بهترین مدرسه تبریز) داستان زال و سیمرغ و ارش کمانگیر را برای شما آماده کرده ایم

به زودی داستان های دیگری نیز افزوده خواهد شد.

داستان  زال و سیمرغ 1

داستان  زال و سیمرغ 2

داستان زال و سیمرغ 3

داستان زال و سیمرغ 4

داستان ارش کمانگیر 1

داستان ارش کمانگیر 2

داستان ارش کمانگیر 3

داستان ارش کمانگیر 4

داستان ارش کمانگیر 5

داستان ارش کمانگیر 6

داستان ارش کمانگیر 7

داستان ارش کمانگیر 8